Taal/Language:  Nederlands  English  

Algemene voorwaarden


Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bijoux Monique en op alle met Bijoux Monique aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Bijoux Monique is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Door het gebruik van de internetsite van Bijoux Monique en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bijoux Monique in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Bijoux Monique behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Bijoux Monique zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de cliŽnt verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de cliŽnt opgegeven e-mail adres. De cliŽnt en Bijoux Monique komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan cliŽnt is verzonden.

2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Bijoux Monique garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn.

Artikel 3 Levering en transport

3.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen 48 uur na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn.

3.2 Indien een artikel dat (tijdelijk) niet op voorraad is door de cliŽnt wordt besteld, zal worden aangegeven of het artikel weer beschikbaar komt en wanneer het artikel dan weer beschikbaar zal zijn. Mededelingen hieromtrent zullen aan de cliŽnt per e-mail of telefonisch worden gemeld.

3.3 Levering vindt plaats op het door de cliŽnt tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

3.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

3.5 Bijoux Monique is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, diefstal of andere schade opgelopen tijdens en na verzending door TNT post.

Artikel 4 Retourzendingen

4.1 Retourneren dient te geschieden met dezelfde zorgvuldigheid van verzending als u uw bestelling heeft ontvangen. Dus met de grootste zorg en materiaal verpakt om beschadiging te voorkomen! Oorbellen kunnen om hygiŽnische redenen niet worden geretourneerd. Eventuele retourzendingen aan Bijoux Monique zijn voor rekening van de cliŽnt en dienen franco te geschieden.

Artikel 5 Prijzen en betalingen

5.1 Alle door Bijoux Monique vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2 De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

5.3 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: betaling vooraf: de cliŽnt maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten voor extra services over op bankrekening IBAN: NL 30 ABNA 044.33.96.817 ten name van Bijoux Monique te Hoogvliet Rt., onder vermelding van het bestelnummer.

Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht

6.1 De cliŽnt is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De cliŽnt dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Bijoux Monique daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, telefonisch of via e-mail gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bijoux Monique de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

†6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Bijoux Monique te retourneren. Oorbellen kunnen om hygiŽnische redenen niet worden geretourneerd. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4 Indien de cliŽnt gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Bijoux Monique zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de cliŽnt aan Bijoux Monique betaalde bedrag.

6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de cliŽnt.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Bijoux Monique geeft geen garantie op de aangekochte artikelen in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: verlies van (strass)steentjes, verkleuring van metalen, ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

7.2 Bijoux Monique is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de cliŽnt of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Bijoux Monique. Bijoux Monique is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien Bijoux Monique, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Bijoux Monique niet gehouden haar verplichtingen jegens de cliŽnt na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliŽnt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstatistieken, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 De cliŽnt erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Bijoux Monique, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of dergelijke rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciŽle, methoden en concepten.

9.3 Het is de cliŽnt verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bijoux Monique, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privť gebruik in relatie tot het product zelf.

Terug